Список литературы
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Список литературы
 • Піхтовнікова Л.С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка ХІІІ-ХХ ст. – Монографія. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с.
 • Піхтовнікова Л.С. Еволюція німецької віршованої байки (13-20 ст.) : жанрово-стилістичні аспекти : дис. ... доктора філол. наук : 10.02.04; 10.01.04 / Піхтовнікова Лідія Сергіївна. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000. – 427 с.
 • Pichtownikowa L. Synergie des Fabelstils: Die deutsche Versfabel vom 13.-21. Jahrhundert. – Монографія. – (нім. мова). – Ukrainische Beiträge zur Germanistik. – Band 5. – Aachen : Shaker Verlag, 2008. – 322 S. (Видано в Німеччині).
СТАТЬИ И ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ:
 • Піхтовнікова Л.С. Еволюція стилю байки з точки зору синергетики // Вісник Харків. ун-ту. – 1999. – №435. – С.124-130.
 • Піхтовнікова Л.С. Еволюція німецької байки – феномен культури і об’єкт синергетичних досліджень // Ex professo. – Дніпропетр. Держ. ун-т. – 1999. – С. 77-83.
 • Піхтовнікова Л.С. Еволюція німецької віршованої байки та сучасна українська і російська байка: стилістико-порівняльний аспект // Лінгвістичні дослідження. – Харків. держ. педаг. ун-т. – 1999. – Вип.2. – С. 163-168.
 • Піхтовнікова Л.С. Стилістичні особливості німецької байки періоду Бароко в системно-синергетичному аспекті // Актуальні проблеми літературознавства. – Наукова книга. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – № 6. – С. 110-117.
 • Піхтовнікова Л.С. Еволюція стилю байки та синергетичні атрактори // Вісник Дніпропетр. ун-ту: Мовознавство. – 1999. – Вип.4. – С.145-149.
 • Піхтовнікова Л.С. Синергія як природна властивість стилю (на матеріалі німецької байки) // Вісник Харків. національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна: Іноземна філологія на межі тисячоліть. – №471. – 2000. – С.207-213.
 • Пихтовникова Л.С. Синергетика и стилистика жанра (на материале немецкой, русской и украинской басни) // Матеріали конференції, присвяченої 70-й річниці факультету іноземних мов Харків. націон. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – C.237-238.
 • Піхтовнікова Л.С. Лінгвостилістичні, синергетичні та статистичні аспекти дослідження художнього тексту в діахронії (на матеріалі німецької байки) // Нова філологія. – №1(10). – Запоріжжя:ЗДУ, 2001. - С.337-347.
 • Пихтовникова Л.С. Языковые фильтры: неравновесные состояния и развитие языка // Нова філологія. – №1(12).– Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – С.33-39.
 • Піхтовнікова Л.С. Стилістика і синергетика дискурсу // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. – Колективна монографія. Під редакцією проф. Шевченко І.С. – 200-річчю Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна присвячується. – Харків, 2005. – С.29-36.
 • Піхтовнікова Л.С. Еволюція стилю байки (на матеріалі української, російської та німецької віршованої байки) // Філологія. Збірник наукових праць. – №1. – Харків, 2006. –С. 25-42.
 • Пихтовникова Л.С. Стилистика и прагматика дискурса в аспекте синергетической концепции // Матеріали другої міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2007 р.) «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес». – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2007. – С. 265-270.
 • Пихтовникова Л.С. Синергетический метод для исследования дискурса в прагмастилистическом аспекте // Вісник ХНУ. – № 848. – Харків, 2009. – С.48-52.
 • Пихтовникова Л.С. Прагмастилистика дискурса в синергетическом аспекте // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва. – Харків, 2009. – C. 108-109.
 • Піхтовнікова Л.С. Прагмастилістика і лінгвопоетика малих форм та синергетика дискурсу (один із напрямів Харківської лінгвістичної школи, германські мови) // Міжвузівська конференція «Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство та методика викладання філологічних дисциплін» (28-29 травня 2010 р) – Приазовський державний технічний університет. – 2010. – С.14-18.
 • Піхтовнікова Л.С. Стилістична еволюція художнього дискурсу в синергетичному аспекті (на прикладі байки) // Матеріали Х Міжнародної конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харків, 2011. – С.229-231.
 • Піхтовнікова Л.С. Дискурс байки у синергетичному аспекті (на матеріалі української, російської та німецької байки) // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна / Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.519-527.
 • Піхтовнікова Л.С., Корінь С.М. Дискурс и метаметафора в синергетическом аспекте // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки. Мовознавство. – №5. – 2011. – Частина 2. – С. 110-115.
 • Пихтовникова Л.С. Синергетический вектор исследования речевых жанров // Сучасна англістика: Традиції, сьогодення, перспективи. Тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 92-94.
 • Pichtownikowa L. Synergetische Methode bei der Stiluntersuchung in Diachronie (anhand von Fabeltexten) // Wort – Bedeutung, Sinn und Wirkung. – Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Mariola Smolinska. – Slupsk, 2011. – S. 155-165.
Список литературы
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Список литературы